Ζεόλιθος

 

Πλεονεκτήματα - ιδιότητες - εφαρμογές
• Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων (η εναλλακτική του ικανότητα ανέρχεται σε 220-400 meq/100g και είναι διπλάσια από αυτή του μπεντονίτη). 
• Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης (απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας) ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη και νιτρικά) και συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%. Συνεπώς συνιστάται η προσθήκη του κατά την κομποστοποίηση των φυτικών υλικών και της ζωικής κοπριά ξεκινώντας από τα δάπεδα των στάβλων. 
• Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων έτσι ώστε να μην έχουμε απώλειες και από την άλλη μεριά εφοδιασμό των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
• Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη διανομή του στο έδαφος, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη (ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 42-50% του βάρους του το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά). Ουσιαστικά δημιουργούμε μικροσκοπικά παγούρια νερού διάσπαρτα σε όλο το χωράφι που με κάθε βροχή ξαναγεμίζουν για να διαθέσουν το νερό στα φυτά στην περίοδο της ξηρασίας, 
• Αυξάνει τη διαθεσιμότητα φωσφόρου και καλίου, 
• Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το πε-χα) και συνεπώς δεν χρειάζεται η προσθήκη άλλων υλικών,
• Βελτιώνει τη δομή του εδάφους μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνοντας τον αερισμό, 
• Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία,
• Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι μόνιμες αφού δεν αποδομείται όπως άλλα βελτιωτικά του εδάφους, 
• Έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής όταν αναχθεί σε ετήσια βάση για όλη την περίοδο της ωφέλειας που προσφέρει, 
• Συνδυάζεται άριστα με τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς σε πολλές εφαρμογές, ενδυναμώνοντας τη δράση τους και τέλος, 
• Ως άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω, αυξάνει την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων που παράλληλα έχουν και μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο ράφι στα σημεία πώλησης.